Nedenstående standardlejebetingelser er gældende ved enhver form for leje af beboelse i forbindelse med Midland Festival. Kontakt venligst Midland Festival hvis der er spørgsmål til lejebetingelserne.

1  Endelig reservation (accept) foretages ved indbetaling af lejebeløbet

2  Det lejede må kun benyttes til højst 4 personer.

3  Midland Festival påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomst af insekter (myrer, ørentvister m.v.) i eller ved det lejede.

4  Midland Festival påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.Uanset om lejer har lejet et bestemt (navngivet) lejemål er Midland Festival altid berettiget til at ændre til et andet lejemål, under iagttagelse af at standarden ikke må være lavere end det lejede samt at beliggenheden i videst muligt omfang skal være sammenlignelig med det lejede.

5  Lejemålet skal fremtræde rengjort ved overtagelsen. Måtte der være ”rengøringsmangler” ved overtagelsen skal reklamationer vedr. rengøringen af lejemålet ske umiddelbart efter at lejer har overtaget lejemålet. Lejer må derefter ikke ibrugtage lejemålet før besigtigelse er foretaget i fællesskab og der er truffet nærmere aftale. Reklamationer i øvrigt skal inden 48 timer efter indflytning meddeles til Midland Festival. Reklamationer der fremkommer senere (f.eks. ved eller efter afrejsen) anerkendes ikke. Lejer kan i disse tilfælde ikke gøre krav på skadeserstatning, prisreduktion eller tilbagebetaling af hele eller dele af lejen.

6  Lejeren er ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på det lejede eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal omgående anmeldes til Midland Festival med henblik på begrænsning af skaderne (følgeskader) samt beregning af skadernes omfang, således afregning herfor kan foretages før afrejse.

7  Renholdelse af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel det lejede som inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil også kunne foretages for lejers regning hvis det viser sig at lejers egen rengøring er mangelfuld.

8A  Annulleres et lejemål betales der altid minimum et gebyr på 10 % af kontraktens samlede beløb.

8B  Ved annullering 60 dage før ankomst eller senere betales der et gebyr på 50% af kontraktens samlede beløb.

8C  Ved annullering 30 dage før ankomst eller senere betales fuld pris, uden refusion.

8D  Annulleringen skal være skriftlig og anses for at have fundet sted fra det tidspunkt hvor den er Midland Festival i hænde. (Lejer kan evt. ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom).

8E  Midland Festival er til enhver tid berettiget til at opsige/ophæve enhver aftale/kontrakt med minimum 6 måneders varsel (regnet fra ankomstdagen), mod tilbagebetaling af den fulde leje samt betaling af kompensation til lejer på 5 % af kontraktens samlede beløb.

9  Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

10  Teltet står klart til fra onsdag d. 14. juni kl. 14.00, og lejer  skal været checket ud senest søndag d. 18. juni 2023 kl. 11.00.

11  Alle oplyste priser er incl. moms. Bemærk at der ud over lejen for teltet skal der betales overnatningsgebyr på campingpladsen samt forbrug af strøm. Dette afregnes direkte med Hampen Camping.

Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og Midland Festival m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler. Søgsmål skal anlægges ved den for Midland Festival, til enhver tid, nærmeste retskreds.